Privacybeleid

Progress 4 Logistics (hierna ook: “P4L” of “we” en “ons”) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun u altijd contact opnemen met info@p4l.nl.

Wie is P4L?
P4L is de besloten vennootschap Progress 4 Logistics B.V. , kantoorhoudende te (2803 PE) Gouda aan de Kampenringweg 45D , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62635581.

Laurens Stuivenberg is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door P4L de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt contact met hem opnemen via info@p4l.nl.

Hoe gebruikt P4L uw gegevens?
Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor P4L persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens P4L voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door P4L worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we een groepering aangebracht naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

DoeleindeFinanciële administratie
GegevensBedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeFacturatie
GegevensNAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeVerlenen van de dienst zelf
GegevensNAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

DoeleindeFunctioneren website
GegevensFunctionele cookies
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
OverigP4L maakt geen gebruik van Google Analytics

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
P4L heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij P4L over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij P4L.

U kunt verzoeken dat P4L uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om P4L te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van P4L of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van P4L te verkrijgen. P4L zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat P4L u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

WReactie door P4L
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@p4l.nl. P4L zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat P4L een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien P4L uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en P4L

Het kan zijn dat P4L verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt P4L ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van P4L worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van P4L worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop P4L uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@p4l.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop P4L uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@p4l.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.